Nazar ayeti Dua oku ve Nas Felak Sureler

Photo of author

Hz. Muhammed (sav) nazara karşı nasıl dua etmiştir ve ne okumuştır. Halk arasında göz göz değmesi olarak da bilinen nazar için okunacak Türkçe ve Arapça dualar. Nazar için ayetler.

Bu makalede neler bulacaksınız?

 • Hz. Muhammed (sav) efendimizin nazar değenlerin okuması için tavsiye ettiği dualar
 • Nazar Duasının Arapçası (Görsel halinde)
 • Nazar Duası (Nazar Ayeti) Türkçe Okunuşu
 • Nazar Duasının Anlamı
 • Nazar Duası hakkında sizlerin faydalanabilmesi için Özel Hazırlanmış Video
 • Felak Suresi Arapçası, Türkçe Okunuşu, Anlamı ve bu sureleri dinleyebileceğiniz video
 • Nas Suresi Arapçası, Türkçe Okunuşu, Anlamı ve bu sureleri dinleyebileceğiniz video
 • Mümin Suresi 1-3 Ayetlerin Arapçası, Türkçe Okunuşu, Anlamı
 • Ayetel Kürsi Arapçası, Türkçe Okunuşu, Anlamı ve Video Dinle (Fatih Çollak)
 • Nazara değmemesi için Tedbir Olarak Okunacak Dua
 • Sıkıntıdan Kurtulabilmeniz için Okunacak Dualar

PEYGAMBERİMİZİN OKUDUĞU NAZAR DUASI

Ebû Said el-Hudrî (r.a.) Peygamber efendimizin göz değmesi yani nazara karşı neler yaptığı hakkında rivayeti şu şekildedir:

Resulullah (a.s.m.) ‘Cinlerin ve insanların nazarından Allah’a sığınırım.‘ gibi dualarla cinlerin nazarından, sonra da insanların nazarından Allah’a iltica ederdi. Sonra Muavvizetân (Felâk ve Nâs Sûreleri) inince bu sûrelere devam etti. Felak ve Nâs surelerinde varlıkların şerrinden Allah’a sığınılmaktadır. Hastalara ve nazar değenlere de bu sureler okunup Allah’tan şifa istenebilir.” (Dualara aşağıdadır.)

Ayrıca, Kalem suresinin 51. ve 52. ayetlerinin (Nazar Duası) de nazara karşı tedavi edici özelliğinin bulunduğu ifade edilmektedir. Alimlerimizin tavsiyeleri arasında kalem suresinin 51. ve 52. ayetlerinin okunması hususunda tavsiyerleri bulunmaktadır.

Ayetel kürsi namaz içinde sure şeklinde okunduğu gibi, dua olarak ihlas suresi, nas suresi ve felak sureleri ile birlikte okumanında iyi olduğu söylenmektedir.

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

“Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Her kim akşam olunca Ha-mim el-Mü’min süresini baştan, 3. (dahil) ayetine kadar ve ayete’l-Kürsiyi okuyacak olursa bu iki Kur’an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilirler.” (Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 2, (2882).)

NAZARA VE GÖZ DEĞMESİNE KARŞI OKUNACAK DUALAR

1- KALEM SURESİ 51-52. AYETLER (NAZAR AYETİ)

Nazar Duası Arapça :

Nazar Duası Türkçe :

“Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).” (Kalem Suresi 51-52)

Nazar Duası Anlamı :

“Şüphesiz inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar. Hâlbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür.” (Kalem Suresi 51-52)

NAZAR DUASI (NAZAR AYETİ) DİNLE / VİDEO

NAZAR YA DA GÖZ DEĞMEMESİ İÇİN OKUNACAK DUA

İsâbet-i ayna; nazar değmesine tedbîr olarak Kuranı Kerim’de sekiz âyet vardır. Kul bunu okuduğu gün insan ve cinlerden hiç birinin nazarı değmez. Bunlar: Fâtihâtü’l-kitâb ki, yedi âyettir. Bir de Âyete’l-Kürsî. “Beğendiği bir şey gördüğünde bir mümin:

derse ona nazar isabet etmez. (Beyhâkî, Şuab, IV, 90)

2- FELAK SURESİ

FELAK SURESİ ARAPÇA

FELAK SURESİ’NİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

 1. “Kul eûzu bi rabbil felak(felakı).
 2. Min şerri mâ halak.
 3. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab.
 4. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad.
 5. Ve min şerri hâsidin izâ hased.”

FELAK SURESİ’NİN ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 1. De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,
 2. Yarattığı şeylerin şerrinden,
 3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
 4. Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,
 5. Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

FELAK SURESİ DİNLE – VİDEO

3- NAS SURESİ

NAS SURESİ ARAPÇA

NAS SURESİ’NİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

 1. “Kul eûzu bi rabbin nâs(nâsi).
 2. Meliki’n-nâs.
 3. İlâhi’n-nâs.
 4. Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs.
 5. Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs.
 6. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.”

NAS SURESİ’NİN ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 1. “De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.
 2. İnsanların malikine,
 3. İnsanların (gerçek) ilahına;
 4. İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden.
 5. O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir.
 6. Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)”

NAS SURESİ DİNLE – VİDEO

4- MÜMİN SURESİ 1-3 AYETLER

MÜMİN SURESİ 1-3 AYETLERİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU

1- Hâ-Mî.

2- Tenzîlu-lkitâbi mina(A)llâhi-l’azîzi-l’alîm(i) .

3- Ġâfiri-żżenbi ve kâbili-ttevbi şedîdi-l’ikâbi żî-ttavl(i)(s) lâ ilâhe illâ hu(ve)(s) ileyhi-lmasîr(u)

MÜMİN SURESİ 1-3 AYETLERİNİN ANLAMI

1- Hâ. Mîm.

2- Bu kitap, kudreti dâimâ üstün gelen ve her şeyi hakkiyle bilen Allah tarafından parça parça indirilmektedir.

3- O Allah, günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden, cezalandırması şiddetli, bununla birlikte lutuf ve ihsânı çok geniş olandır. O’ndan başka ilâh yoktur. Dönüş yalnız O’nadır.

5- AYETEL KÜRSİ

AYETEL KÜRSİ ARAPÇA OKUNUŞU

AYETEL KÜRSİ’NİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- “Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.”

AYETEL KÜRSİ’NİN ANLAMI

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

FATİH ÇOLLAK – AYETEL KÜRSİ DİNLE- VİDEO

Haber: Mehmet Sait Temel

Alıntı: islamveihsan.com

Yorum yapın